گرامر either … or و neither … nor


گرامر either … or

کلمه “either” یک کلمه معنادار است که در جمله می‌تواند به عنوان یک صفت، یک قید و یا حتی یک اسم استفاده شود. در ادامه، توضیحات مربوط به هر کاربرد را برای شما توضیح خواهم داد:

1. صفت:
در این حالت، “either” به معنای “هر کدام” یا “یکی از دو” استفاده می‌شود و قبل از اسم قرار می‌گیرد. به عنوان مثال:

 You can choose either option.

(شما می‌توانید یکی از دو گزینه را انتخاب کنید.)

 

2. قید:
در این حالت، “either” به معنای “همچنین” یا “نیز” استفاده می‌شود و قبل از فعل قرار می‌گیرد. به عنوان مثال:

 She can either walk or take the bus to work.

(او می‌تواند هم پیاده روی کند و هم با اتوبوس برود.)

 

3. اسم:
در این حالت، “either” به معنای “هر یک” یا “هر دو” استفاده می‌شود و به تنهایی به عنوان یک اسم قرار می‌گیرد. به عنوان مثال:

 I don’t like either of the options.

(من هیچ یک از گزینه‌ها را دوست ندارم.)

 

بنابراین، کلمه “either” در جمله می‌تواند به عنوان صفت، قید و یا اسم استفاده شود.

 

گرامر neither … nor:

کلمه “neither” نیز مانند کلمه “either” می‌تواند به عنوان یک صفت، یک قید و یا حتی یک اسم استفاده شود. در ادامه، توضیحات مربوط به هر کاربرد را برای شما توضیح خواهم داد:

1. صفت:
در این حالت، “neither” به معنای “هیچ یک” یا “هیچ کدام” استفاده می‌شود و قبل از اسم قرار می‌گیرد. به عنوان مثال:

Neither option is suitable for me.

(هیچ یک از گزینه‌ها برای من مناسب نیست.)

 

2. قید:
در این حالت، “neither” به معنای “نه” یا “همچنین نه” استفاده می‌شود و قبل از فعل قرار می‌گیرد. به عنوان مثال:

 I can neither confirm nor deny the allegations.

(نه من می‌توانم تأیید و نه من می‌توانم انکار کنم اتهامات را.)

 

3. اسم:
در این حالت، “neither” به معنای “هیچ یک” یا “هیچ دو” استفاده می‌شود و به تنهایی به عنوان یک اسم قرار می‌گیرد. به عنوان مثال:

Neither of them attended the meeting. (هیچ یک از آن‌ها در جلسه حضور نداشتند.)

بنابراین، کلمه “neither” نیز در جمله می‌تواند به عنوان صفت، قید و یا اسم استفاده شود.

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اعتبارسنجی: *

امتیاز


144
⭐⭐⭐⭐⭐

جزئیات

گرامر either … or و neither … nor


تاریخ انتشار :

2023-12-02

دسته بندی :

اشتراک


لینک کوتاه

https://get-pack.ir/?p=684