لیست فعل ها با to


فعل های زیادی وجود دارند که با مصدر با to باید به کار گرفته بشن. بهترین روش حفظ این افعال و استفاده ی مداوم از اونهاست و ترکیب درستی ندارند. یعنی قاعده ی درستی ندارند.

لیست فعل ها با to به دو دسته تقسیم می شوند:

افعال با to مستقیم

این افعال به طور مستقیم با اسم مصدر (gerund) دنبال می شوند. به عنوان مثال:

 • advise (نصیحت کردن): I advise you to go to the doctor.
 • forget (فراموش کردن): I forgot to take my keys.
 • hate (نفرت داشتن): I hate to fly.
 • love (دوست داشتن): I love to read.
 • prefer (ترجیح دادن): I prefer to stay home tonight.
 • remember (به یاد آوردن): I remember to call my mom.
 • stop (توقف کردن): Stop to help that person.
 • try (تلاش کردن): I’ll try to be there on time.
 • want (خواستن): I want to go to the beach.

افعال با to غیرمستقیم

این افعال با to و یک مفعول غیرمستقیم دنبال می شوند. به عنوان مثال:

 • ask (پرسیدن): I asked him to help me.
 • arrange (ترتیب دادن): I arranged for my friend to pick me up.
 • beg (التماس کردن): I begged my parents to let me go to the party.
 • command (فرمان دادن): The teacher commanded the students to be quiet.
 • encourage (تشویق کردن): I encouraged my friend to apply for the job.
 • force (مجبور کردن): My parents forced me to go to school.
 • help (کمک کردن): I helped my mom with the dishes.
 • invite (دعوت کردن): I invited my friends to my party.
 • order (سفارش دادن): The waiter ordered us a table.
 • persuade (متقاعد کردن): I persuaded my friend to go to the movies.
 • permit (اجازه دادن): My parents permitted me to stay out late.
 • remind (یادآوری کردن): I reminded my friend to call her mom.
 • tell (گفتن): I told my mom I was going out.
 • warn (هشدار دادن): I warned my friend not to cross the street.

در برخی موارد، یک فعل می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم با to دنبال شود. به عنوان مثال، فعل **** help ** می تواند به طور مستقیم با اسم مصدر دنبال شود، مانند “I help **to clean the house.” یا می تواند با to و یک مفعول غیرمستقیم دنبال شود، مانند “I help ** my mom clean the house.”

در اینجا چند نکته برای یادگیری استفاده از فعل ها با to آورده شده است:

 • معنای فعل را در نظر بگیرید. برخی از افعال به طور طبیعی با اسم مصدر دنبال می شوند، در حالی که برخی دیگر با مفعول غیرمستقیم و to دنبال می شوند. به عنوان مثال، فعل **** love ** به طور طبیعی با اسم مصدر دنبال می شود، در حالی که فعل **** help ** می تواند با to و یک مفعول غیرمستقیم دنبال شود.
 • از مثال ها استفاده کنید. بهترین راه برای یادگیری استفاده از فعل ها با to این است که از مثال ها استفاده کنید. در هنگام خواندن یا گوش دادن به زبان انگلیسی، به دنبال فعل هایی باشید که با to دنبال می شوند.
 • تمرین کنید. هرچه بیشتر از فعل ها با to استفاده کنید، راحت تر می توانید آنها را در جمله ها به کار ببرید.

afford -> We cannot afford to ignore their advice
agree -> It was unwise of you to agree to that
aim -> We aim to maintain high standards of customer care
appear -> The Democrats appear to have the election sewn up
arrange ->He had managed to arrange to stay on in Adelaide
attempt
beg
care
choose
claim
condescend
consent
dare
decide
demand
deserve
determine
endeavour
expect
fail
forget
guarantee
happen
have
help
hesitate
hope
learn
long
manage
mean
need
neglect
offer
plan
prepare
pretend
proceed
promise
refuse
resolve
seem
stop
swear
tend
threaten
trouble
undertake
volunteer
vow
want
wish


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اعتبارسنجی: *

امتیاز


438
⭐⭐⭐⭐⭐

جزئیات

لیست فعل ها با to


تاریخ انتشار :

2023-03-06

دسته بندی :

اشتراک


لینک کوتاه

https://get-pack.ir/?p=281