کلمه های مخفف در چت انگلیسی

در ادامه برخی از پرکاربردترین کلمات مخفف در چت روزانه انگلیسی را یاد میگیرد : wth = what the hell ppl = people u/ur = you/your nvm = never mind nah/yeah/yep = no/yes lol = laughing out loud lmao = laughing my ass off jk = just kidding kk = okay np = no problem […]