کاربرد Could Would Should

Could، Would، و Should همگی افعال کمکی هستند که برای بیان احتمال، صلاحیت، یا تکلیف استفاده می‌شوند. Could برای بیان امکان یا توانایی استفاده می‌شود. می‌تواند در گذشته، حال، یا آینده استفاده شود. گذشته: I could drive when I was 16. (من می‌توانستم رانندگی کنم وقتی 16 ساله بودم.) حال: I could do that if […]