تفاوت هوم و هوس Home و House

فرق بین دو کلمه ی هوم و هوس چیست ؟ کلمه house برای صحبت کردن در مورد ساختمانی که برای مردم یا یک خانواده برای زندگی در آن ساخته شده است، به کار می رود. کلمه home برای صحبت کردن در مورد خانواده ای که در یک خانه زندگی می کنند، یا فضای داخل خانه […]